Švedų kalbos veiksmažodžiai (2A grupė)

Švedų kalbos veiksmažodžių 1-ą grupę jau pakankamai plačiai apžvelgėm, dabar, manau, atėjo laikas pasigilinti ir į kitas grupes. Pliusas – jos talpina mažiau veiksmažodžių nei pirmoji grupė; minusas – truputį sunkiau atsiminti galūnes, bet tik truputį :)

Taigi, 2-a grupė…Jai priklauso apie 10% švedų k. veiksmažodžių, taigi ne tiek daug (palyginus su 1-a grupe, kuriai priklauso apie 80%). Jie visi kamiene baigiasi priebalse, o esam. l. prisideda galūnę -er (su mažom išimtim). Pagal tai, kokiu priebalsiu (skardžiuoju ar dusliuoju) baigiasi kamienas, šios grupės veiksmažodžiai dar skirstomi į dvi dalis:

2A grupei priklauso veiksmažodžiai, kurių kamienas baigiasi skardžiuoju priebalsiu, pvz.: -ng, -g, -j, -m, -n, -l, -v.  Būtajame l. šie veiksmažodžiai įgyja galūnę -de.

2B grupei priklauso veiksmažodžiai,  kurių kamienas baigiasi dusliuoju priebalsiu, pvz.: -k, -p, -s, -t, -x. Būtajame l. jie įgyja galūnę -te. Apie šią grupę vėliau įkelsiu atskirą įrašą.

Skirtingos abiejų grupių būtojo l. galūnės yra vienintelis skirtumas, skiriantis 2A ir 2B grupės veiksmažodžius. Abiejų grupių veiksmažodžių liepiamoji nuosaka yra tokia pat kaip kamienas, t.y. pameta “a”, kurią turi bendratyje. Supino forma taip pat vienoda abiems grupėms – baigiasi galūne -t.

Verb, grupp 2A

Kelios svarbios rašybos taisyklės:

*Po trumpo balsio einanti m sudvigubėja, kai ji yra tarp dviejų balsių (pvz. glömma, glömmer), bet visais kitais atvejais lieka viena raidė (pvz., glöm, glömde, glömt). Lentelėje atkreipiau į tai dėmesį, pažymėdama žodžius (!).

* Dviguba n lieka viena prieš -d ir -t (pvz., känna, känn, bet kände, känt). Taip pat pažymėjau lentelėje, kad būtų lengviau atkreipti dėmesį.

*Veiksmažodžiai, kurių kamienas baigiasi -d (pvz., använda), būtajame l. prideda tik galūnę -e (använde), o supino formoj -d pavirsta į -t (använt).

* Veiksmažodžiai, kurių kamienas baigiasi balsiu + -d (pvz., betyda), būtajame l. įgyja galūnę -dde (betydde), o supino formoj įgyja galūnę -tt (betytt). Atitinkamai keičiasi ir tarimas – balsis ‘y’ sutrumpėja prieš dvigubas priebalses. Taip pat lentelėje pažymėti šauktuku (!).

*Veiksmažodžiai, kurių kamienas baigiasi l arba r (pvz., tåla, höra), esamajame l. neprideda jokios galūnės (jag tål, hör). Išimtis tik žodžiai, kurie baigiasi “mäla” (pvz., anmäla), kurie esam. l. įgyja galūnę -er.

*Taip pat kai kurie žodžiai savo formose keičia šaknies balsį arba turi kelis galimus kaitymo variantus. Nors ir atrodo, kad šių veiksmažodžių kaitymas netaisyklingas, jie priskiriami 2 grupei ir juos reikia tiesiog įsidėmėti. Lentelėje juos pažymėjau žvaigždute (*).

Infinitiv (bendratis)Imperativ (liepiamoji n.)Presens
(esamasis l.)
Preteritum (būtasis l.)SupinumBetydelse
(reikšmė)
Pavyzdžiai
Anlända [anlennnda]Anländ!AnländerAnländeAnläntAtvyktiVi anlände till Rom på morgonen - mes į Romą atvykome ryte.
Anmäla [anmeela]Anmäl!AnmälerAnmäldeAnmältPareikšti, pranešti, informuoti

Anmäla sig – užsiregistruoti, užsirašyti
Anmäla en stöld - pranešti apie vagystę.

Jag har anmält mig till tävlingen – užsiregistravau į varžybas.
Använda [anvennnda]Använd!AnvänderAnvändeAnväntNaudoti, vartoti

Använda sig av - naudotis, pasinaudoti
Använd bilbältet! – Naudok saugos diržą!

Använda sig av en ny metod - pasinaudoti nauju metodu.
BefallaBefall!BefallerBefalldeBefalltLiepti, nurodyti, įsakytiJag gjorde som hon befallde – dariau, kaip ji liepė.
BegravaBegrav!BegraverBegravdeBegravt(Pa)laidoti (ir perkeltine prasme)Han begravde henne för tre år sedan – jis ją palaidojo prieš tris metus.
Begära [bejera]Begär!BegärBegärdeBegärt(Pa)prašyti, (pa)reikalautiDet är allt jag begär – tai viskas, ko prašau.
Behöva [behioova]BehöverBehövdeBehövtReikėtiJag behöver hjälp - man reikia pagalbos.
Berömma [beriomma]Beröm!BerömmerBerömde (!)Berömt (!)Girti, liaupsintiTränaren berömde laget för en fin match - treneris pagyrė komandą dėl gero žaidimo.
Beställa [bestella]Beställ!BeställerBeställdeBeställtUž(si)sakytiHan beställde soppa till middag - jis užsisakė pietums sriubos.
Bestämma [bestemma]Bestäm!BestämmerBestämde (!)Bestämt (!)(Nu)spręstiHan bestämde över mig – jis nusprendė už mane.
Hon bestämde sig för att flytta – ji nusprendė išsikraustyti.
BetydaBetyd!BetyderBetydde (!)Betytt (!)ReikštiVad betyder det här ordet? – ką reiškia šitas žodis?
ByggaBygg!ByggerByggdeByggtStatyti


Bygga på (x/att) -remtis, būti pagrįstam, paremtam
De bygger sitt drömhus – jie stato savo svajonių namą.

Filmen bygger på en verklig händelse – filmas paremtas tikru įvykiu.
*Böra [bioora]Bör!BörBordeBortTurėti, reikėti (rekomendacija). Dažniausiai vart. būtojo l. forma.Du borde sluta röka – turėtum mesti rūkyti.
Dröja [driooja]Dröj!DröjerDröjdeDröjtDelsti, užtrukti, lauktiHan dröjde med svaret – jis delsė atsakyti.
Det kan dröja ett tag – tai gali užtrukti kurį laiką.
Drömma [driomma]Dröm!DrömmerDrömde (!)Drömt (!)Svajoti


Sapnuoti
Jag drömmer om att resa till Paris – svajoju nukeliauti į Paryžių.

Jag drömde om dig i natt – sapnavau tave šiąnakt.
FyllaFyll!FyllerFylldeFylltPildyti, pripildyti, užpildytiFylla år – švęsti gimtadienį
Fyll i en blankett – užpildyk blanką.
Vattnet fyllde hela båten – vanduo pripildė visą valtį.

Han fyllde 30 år i går – vakar jam suėjo 30 m.
Fälla [fella]Fäll!FällerFälldeFälltPargriauti, nuversti, nukirsti


Nuteisti, įkalinti


Pa(si)sakyti

Išblukti, prarasti spalvą
Fälla en regering – nuversti vyriausybę.
Fälla ett träd – nukirsti medį.

De fällde honom för spioneri – jie jį nuteisė už šnipinėjimą.

Fälla en replik – pareplikuoti.

Färgen kan fälla vid tvätt – spalva gali išblukti skalbiant.
Föda [fiooda]Föd!FöderFödde (!)Fött (!)(Pa)gimdytiHon födde en flicka - ji pagimdė mergaitę.
Följa [fiolja]Följ!FöljerFöljdeFöljtSekti


Lydėti
Han följde spåren i snön – jis sekė pėdsakais sniege.

Följ mig hem – palydėk mane namo.
Glömma [gliomma]Glöm!GlömmerGlömde (!)Glömt (!)Pamiršti, užmiršti (palikti)Jag har glömt hennes namn - pamiršau jos vardą.
Jag har glömt mitt paraply på bussen – palikau (užmiršau) savo skėtį autobuse.
Gälla [jella]GällerGälldeGälltGalioti


Būti taikomam, liesti, būti apie
Biljetten gäller inte – bilietas negalioja.

Man måste vara försiktig när det gäller pengar – reikia būti atsargiam, kai kalba eina apie pinigus.
Gömma [jiomma]Göm!GömmerGömde (!)Gömt (!)(Pa)slėptiHon gömde brevet – ji paslėpė laišką.
*Göra [jioora]Gör!GörGjordeGjortDarytiVad gör du? – ką darai?

HyraHyr!HyrHyrdeHyrtIšsinuomoti


Hyra ut - išnuomoti
Jag vill hyra en lägenhet – noriu išsinuomoti butą.

Jag vill hyra ut min lägenhet – noriu išnuomoti savo butą.
Hälla [hella]Häll!HällerHälldeHällt(Į)piltiHäll kaffe i koppen – įpilk kavą į puodelį.
Hända [henda]HänderHändeHäntNutikti, atsitikti, įvyktiVad hände med din syster – kas nutiko tavo seseriai?
Hänga [henga]Häng!HängerHängdeHängtKabinti, kabėti (t.p. pakarti)

Hänga sig - pasikarti
Jackan hänger i hallen – striukė kabo koridoriuje.
HöjaHöj!HöjerHöjdeHöjt(Pa)kelti, (pa)didintiSäljaren höjer priset – pardavėjas didina kainą.
Höja rösten – pakelti balsą.
Höra [hioora]Hör!HörHördeHörtGirdėtiJag hör röster – aš girdžiu balsus :)

Tęsinys…

Dalintis:

  Komentarų nėra  »

  Komentarų RSS · TrackBack URI

  Pasisakykite

  • Išmintis på svenska

   Du kan inte nå något nytt om dina händer fortfarande är fulla av gårdagens skräp — Louise Smith

  • Draugai

   Lietuvių bendruomenė Švedijoje